Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Τραπεζικό Δίκαιο – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Τραπεζικό Δίκαιο

Το γραφείο μας διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο του τραπεζικού δικαίου, παρέχοντας τα εχέγγυα για τη βέλτιστη εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας καθώς και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές, σε ζητήματα όπως (ενδεικτικά) δανειακές συμβάσεις και ρυθμίσεις οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, συμβάσεις τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, αλληλόχρεους λογαριασμούς.

Καλύπτουμε εν γένει όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, όσο και την ενώπιον των αρμοδίων αρχών νομική καθοδήγηση αλλά και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας για τα ως άνω ζητήματα.

Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί. Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου σχετικώς με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει έναντι της τράπεζας.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις και για τα παρακάτω τραπεζικά θέματα:
– Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά.
– Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων.
– Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί.
– Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων.
– Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση.

Scroll to Top