Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Εμπορικό Δίκαιο – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα του εταιρικού δικαίου, όπως στη σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και τη σύνταξη κάθε τροποποιητικού εγγράφου που αφορούν στην λειτουργία εταιρειών, στη λύση και εκκαθάριση εταιρειών, στη σύνταξη και διαπραγμάτευση όλων των τύπων εμπορικών συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων δικαιόχρησης, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, ενώ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και πολλούς νομικούς ελέγχους.

Το γραφείο μας χειρίζεται επίσης αντιδικίες μεταξύ εταίρων/μετόχων τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και δικαστηριακά, καθώς και υποθέσεις εμπορικών αντιδικιών και είσπραξης απαιτήσεων.

Η παροχή σχετικών νομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει την διενέργεια νομικών ελέγχων, την σύνταξη καταστατικών, εταιρικών συμφωνητικών, αγοραπωλητηρίων συμβολαίων, συμφωνίες μετόχων και κάθε είδους συμβάσεις τόσον προς ημεδαπές εταιρείες όσον και προς αλλοδαπές, στις οποίες παρέχονται νομικές συμβουλές και λύσεις για τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, προσφέρονται υπηρεσίες διαρκούς νομικής – δικαστικής και εξώδικης – υποστήριξης ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, η είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων με δικαστικές και εξώδικες ενέργειες καθώς και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για λογαριασμό ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου, δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων και γενικά δικαστηριακής και εξώδικης αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων.

Scroll to Top